RIADITEĽ: RNDr. Pavel Mäsiar

Charakteristika:

Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave (ďalej MPC) je priamoriadená rozpočtová vzdelávacia a odborno-metodická inštitúcia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. MPC je jedným z metodicko-pedagogických centier určených predovšetkým na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Pôsobnosť MPC bola pôvodne (od r. 1991, ešte s názvom Metodické centrum mesta Bratislavy) určená pre stredné školy a školské zariadenia na území mesta Bratislavy ako samostatného kraja. V súčasnosti je pôsobnosť MPC rozšírená aj pre základné školy a materské školy na celý Bratislavský kraj, vrátane okresov Malacky, Pezinok a Senec. V niektorých činnostiach má MPC aj celoštátne kompetencie.

MPC vyvíja činnosť v zmysle svojej zriaďovacej listiny a štatútu podľa požiadaviek Ministerstva školstva SR a potrieb pedagogickej praxe. Prednostne zabezpečuje úlohy vyplývajúce z Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov (v znení neskorších predpisov) a Vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Ide predovšetkým o prvú kvalifikačnú skúšku pedagogických zamestnancov, prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov, špecializačné kvalifikačné a špecializačné inovačné štúdiá, ale i ďalšie aktivity. Veľký záujem prejavujú pedagogickí zamestnanci o rôzne projekty priebežného vzdelávania i o desiatky publikácií, ktoré vydávame. Na zabezpečenie vysokej kvality vzdelávacích podujatí ako lektorov a ako členov do rôznych komisií využíva MPC aj významné osobnosti z ministerstiev, vysokých škôl, výskumných ústavov a iných inštitúcií, vrátane najlepších pedagógov základných a stredných škôl.

MPC vydáva pravidelne na začiatku školského roka program vzdelávania, v ktorom informuje o pláne činnosti na nový školský rok. Okrem toho vydáva mesačné plány podujatí, v ktorých sú jednotlivé akcie konkretizované a aktualizované. Programy vzdelávania a mesačné plány podujatí sú distribuované do škôl a školských zariadení Bratislavského kraja. Na základe týchto informácii sa pedagogickí zamestnanci dobrovoľne prihlasujú na akcie MPC.